Chuyên đề năm 3

  • Kế hoạch Tổ chức chuyên đề năm thứ 3 cho sinh viên ĐH14, năm học 2016 - 2017 (Chi tiết )
  • Kế hoạch Tổ chức chuyên đề năm 3 cho sinh viên ĐH14 năm học 2015-2016 (chi tiết)
  • Kế hoạch tổ chức chuyên đề năm 3 cho sinh viên ĐH13 năm 2014-2015 (file đính kèm) có chỉnh sửa