Lịch học

  • LỊCH THI LỚP DT13KT VÀ DT13QT_CÓ ĐIỀU CHỈNH (File)
  • Điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp DT11QT HK1 NH 2018-2019 (file)
  • Lịch học HK2, NH 2017-2018 lớp 13KT và 13QT (file)
  • Lịch học HK1, NH 2018 - 2019 lớp 11QT (file)
  • Lịch học HK1, NH 2018-2019 của Khóa 10 (Lớp DT10KTLớp DT10QT)
  • Điều chỉnh  lịch học HK1, NH 2017 - 2018 khóa 13 (Lớp DT13KT, Lớp DT13QT)
  • Lịch học HK1, NH 2017 - 2018 khóa 13 (lớp DT13KT, Lớp DT13QT)
  • Lịch học HK2, NH 2017 - 2018, Khóa 11 (file)
  • Lịch học HK2, NH 2017 - 2018, Khóa 10 (file)