Danh sách học lại

- Danh sách học lại số 18 (file)
- Danh sách học lại số 15 (file)
- Danh sách học lại số 10 Lớp 11QT năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 05 năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 06 năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 07 năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 04 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 03 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 02 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 01 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 20 (file)
- Danh sách học lại số 19 (file)
- Danh sách học lại số 18 (file)
- Danh sách học lại số 17 (file)
- Danh sách học lại số 16 (file)
- Danh sách đăng ký học phần, HK2, NH 2018-2019 của lớp DT10KT & DT10QT (file)
- Danh sách học lại số 14 - Thực tập tốt nghiệp, sinh viên chờ thông báo đóng học phí (file)
- Danh sách học lại số 13 (file)
- Danh sách học lại số 12 (file)
- Danh sách, lịch học, lịch thi nhóm học phần - lớp vét (Lịch học - Lịch thi - Danh sách)
- Danh sách học lại số 11 (file)
- Danh sách học lại số 10 (file)
- Danh sách và dự kiến học phí nhóm học phần - lớp vét  (file)
- Danh sách học lại số 09 (file)
- Danh sách học lại số 08 (file)
- Danh sách học lại số 07 (file)
- Danh sách học lại số 06 (file)
- Danh sách học lại số 05 (file)
- Danh sách học lại số 04 (file)
- Danh sách học lại số 03 (file)
- Danh sách học lại số 02 (file)
- Danh sách học lại số 01 (file)
- Danh sách đăng ký nhóm học phần -lớp vét cập nhật (file)