Phòng học

- Lớp 11QT, học phòng B407, ngày 14-15/4/2018 (Đổi phòng học).

- Phòng học HTGDTX áp dụng từ ngày 30/12/2017 (file)

- Phòng học ngày 03, 04/03/2018 (file)

- Phòng học ngày 27, 28/01 & 03, 04/02/2018 (file)

- Phòng học ngày 20, 21/01/2018 (file)

- Phòng học ngày 13, 14/01/2018 (file)

- Phòng học ngày 06, 07/01/2018 (file)