Ngành Kinh tế Quốc tế

           Đào tạo ra các cử nhân Kinh tế quốc tế có đầy đủ kiến thức, phẩm chất và năng lực thực hành nghề nghiệp để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, logistic, bảo hiểm ngoại thương, thanh toán quốc tế tại các tổ chức trong nước và ngoài nước hoặc cá nhân có thể tự tổ chức và điều hành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập.

          Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất:

Hiểu và vận dụng tốt kiến thức cơ bản như lý luận chính trị, toán kinh tế, kinh tế học và pháp luật kinh tế.

Hiểu và vận dụng tốt kiến thức chuyên ngành kinh tế quốc tế, phân tích tư duy và hệ thống, có trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức kinh doanh, có khả năng tự học, có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và phẩm chất.

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về kinh tế quốc tế trong việc hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các phương án/dự án trong lĩnh vực có liên quan .

Khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Quốc tế