Danh sách học lại

 • Danh sách học lại số 109 (file)
 • Danh sách lớp học phần bổ sung số 108 (file)
 • Danh sách lớp học phần đợt 2 số 107 (file)
 • Danh sách rút học phần số 106 (file)
 • Danh sách chuyển nhóm học phần số 105 (file)
 • Danh sách học lại số 104 (file)
 • Danh sách dự kiến mở lớp học phần số 103 (file)
 • Danh sách học lại số 102 (file)
 • Danh sách đăng ký hoc phần bổ sung số 101 (file)
 • Danh sách học lại số 100 (file)
 • Danh sách học lại số 99 (file)
 • Danh sách học lại số 98 (file)
 • Danh sách học lại số 97 (file)
 • Danh sách học lại số 96 (file)
 • Danh sách học lại số 95 (file)
 • Danh sách học lại số 94 (file)
 • Danh sách đăng ký thi tốt nghiệp (file)
 • Danh sách đăng ký ôn thi tốt nghiệp (file)
 • Danh sách học lại số 91 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 90 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 89 (file)
 • Danh sách học lại số 88 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 87 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 85 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 84 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 83 (file)
 • Danh sách học lại số 82 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 81 (file)
 • Danh sách học lại số 80 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 79 (file)
 • Danh sách học lại số 78 (file)
 • Danh sách học lại số 76 (file)
 • Danh sách lớp vét bổ sung số 75 (file)
 • Danh sách học lại số 74 (file)
 • Danh sách thi lại lần 3 số 73 (file)
 • Danh sách học lại số 72 (file)
 • Danh sách học lại số 71 (file)
 • Danh sách mở lớp vét số 70 (file)
 • Danh sách học lại số 69 (file)
 • Danh sách rút học phần số 68 (file)
 • Danh sách học lại số 67 (file)
 • Danh sách học lại số 66 (file)
 • Danh sách học lại số 65 (file)
 • Danh sách đăng ký học phần số 64 (file)
 • Danh sách học lại số 63 (file)
 • Danh sách rút học phần số 62 (file)
 • Danh sách học lại số 61 (file)
 • Danh sách học lại số 60 (file)
 • Danh sách học lại số 59 (file)
 • Danh sách học lại số 58 (file)
 • Danh sách rút học phần số 56 (file)
 • Danh sách học lại số 57 (file)
 • Danh sách học lại số 55 (file)
 • Danh sách học lại số 54  (file)
 • Danh sách học lại số 53 (file)
 • Danh sách xin hủy kết quả đăng ký học lại số 52 (file)
 • Cập nhật danh sách mở lớp học lại - lớp vét (file)
 • Danh sách học lại số 51 (file)
 • Danh sách học lại số 50 (file)
 • Danh sách học lại số 49 (file)
 • Danh sách học lại số 48 (file)
 • Danh sách học lại số 47 (file)
 • Danh sách học lại số 46 (file)
 • Danh sách học lại số 45 (file)
 • Danh sách học lại số 44 (file)
 • Danh sách học lại số 43 (file)
 • Danh sách học lại số 42 (file)
 • Danh sách học lại số 40 + 41 (file)
 • Danh sách học lại số 39 (file)
 • Danh sách học lại số 38 (file)
 • Danh sách học lại số 37 (file)
 • Danh sách học lại số 36 (file)
 • Danh sách học lại số 35 (file)
 • Danh sách học lại số 34 (file)
 • Danh sách học lại số 33 (file)
 • Danh sách học lại số 32 (file)
 • Danh sách học lại số 31 (file)
 • Danh sách học lại số 30 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 29 (file)
 • Danh sách học lại số 28 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 27 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 26 (file)
 • Danh sách học lại số 25 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 24 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 23 (file)
 • Danh sách học lại số 22 (file)
 • Danh sách hủy kết quả đăng ký thi lần 3 số 21 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 20 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 19 (file)
 • Danh sách hủy kết quả đăng ký thi lần 3 số 18 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 17 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 16 (file)
 • Danh sách học lại số 15 (file)
 • Danh sách học lại số 14 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 13 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 12 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 11 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 10 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 09 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 08 (file)
 • Danh sách học lại số 07 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 06 (file)
 • Danh sách học lại số 05 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 04 (file)
 • Danh sách học lại số 03 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 02 (file)
 • Danh sách học lại số 01 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 97 (file)
 • Danh sách học lại số 96 (file)
 • Danh sách học lại số 95 (file)
 • Danh sách huỷ đăng ký môn học số 94 (file)
 • Danh sách học lại số 93 (file)
 • Danh sách học lại số 92 (file)
 • Danh sách học lại số 91 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 90 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 89 (file)
 • Danh sách học lại số 88 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 87 (file)
 • Danh sách học lại số 86 (file)
 • Danh sách học lại số 85 (file)
 • Danh sách học lại số 84 (file)
 • Danh sách thi lần 3 , khoá 6 HK5 và HK6 số 83 (file)
 • Danh sách học lại số 82 (file)
 • Danh sách học lại số 81 (file)
 • Danh sách thi lần 3 , khoá 6 HK5 và HK6 số 80 (file)
 • Danh sách học lại số (75, 76, 77, 78, 79)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 74 (file)
 • Danh sách học lại (71, 72, 73)
 • Danh sách học lại số 70 (file)
 • Danh sách học lại số 69 (file)
 • Danh sách thi lần 3, khoá 6 HK5 và HK6 số 67 (file)
 • Thông báo về việc thi tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2011 (File đính kèm)

 • Thu học phí các lớp đại học hệ VLVH (chi tiết file đình kèm)

 • Về việc nộp đơn đề nghị mở lớp học lại khóa 3 hệ VLVH (chi tiết file đính kèm)

 • Điều chỉnh Lịch thi lại lần 3 các môn còn lại của 2 lớp Kế toán khóa III Tân Châu và Châu Đốc khóa 3 (2007-2011) (chi tiết file đính kèm)


Thống kê

 • Lượt truy cập: 134,500
 • Hiện đang có 0 users0 guests trực tuyến.
 • Bài viết: 1035