Quyết định về việc ban hành “Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy” từ năm học 2023 – 2024 đến năm học 2024-2025

Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy hình thức giáo dục chính quy học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng
viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức

giáo dục chính quy học kỳ I năm học 2023-2024

- Đại học khóa 21, 22, 23: từ 06/12/2023 đến 22/12/2023.
- Đại học khóa 24: từ 02/01/2024 đến 15/01/2024.
Lưu ý:
- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa
luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực hành; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt
chủ nhiệm.

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »