Thông báo HTGDTX

1. Danh sách sinh viên đăng ký mở học lại của những học phần dự kiến mở lớp học lại, HTGDTX, năm 2014 (file).

2. Danh sách sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp và ôn thi tốt nghiệp (file)

Pages