Thông báo HTGDTX

Danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp HTGDTX tính đến ngày 09-10-2014 (file đính kèm)