Thông báo HTGDTX

Danh sách phòng thi tốt nghiệp HTGDTX, khóa ngày 11/10/2014 (môn1, môn2, môn3)