Các khóa ngắn hạn

 
Trường Đại học An Giang kết hợp với Viện quản lý Kinh tế TPHCM.
 
Chiêu sinh khóa học Giám Đốc Điều Hành - CEO, khai giảng 6/5/2012 (chi tiết file đính kèm)

Chiêu sinh khóa học Nghiệp vụ ngân hàng, khai giảng 15/04/2012 (chi tiết file đính kèm)