Thông báo

Thông báo thời gian đăng ký bổ sung/hủy học phần (bằng phiếu) và thống kê kết quả đăng ký học phần trực tuyến (đến 04/12/2009), các học phần dự kiến hủy (đến ngày 05/12/2009)(chi tiết)

Trang