Thông báo HTGDTX

Về việc thu học phí đối với Hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), lớp DT11QT, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Thông báo HTGDTX

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Hình thức giáo dục thường xuyên đợt 2 (bổ sung lần 2) năm 2017

Thông báo HTGDTX

Danh sách dự kiến xét tôt nghiệp bổ sung HTGDTX (vừa làm vừa học).

Hạn chót phản hồi, 16 giờ, thứ năm, ngày 18/01/2018

Thông báo HTGDTX

Thông báo về thuê lễ phục, dự lễ tốt nghiệp hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH), buổi sáng

thứ bảy, ngày 20/01/2018.

Trang