Thạc sĩ Trần Công Dũ

Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ  chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

      Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính – tín dụng, Trường Đại học Cần Thơ.

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Tài chính ngân hàng vá quản trị tài chính.

Các môn giảng dạy:

      Lý thuyết tài chính tiền tệ.

      Tiền tệ Ngân hàng.

      Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tcdu@agu.edu.vn , DĐ: +84 934 567 599