Thạc sĩ Trình Quốc Việt

 Quá trình đào tạo:

Nghiên cứu sinh, Kế toán, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Thạc sĩ, Kế toán, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Cử nhân, Kế toán, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kế toán tài chính, kế toán quản trị

Các môn giảng dạy:

Kế toán chi phí, Kế toán quản trị, Phân tích hoạt động kinh doanh

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:


Vũ Hữu Đức & Trình Quốc Việt. (2008). Tìm kiếm một chiến lược cho quá trình hội nhập quốc tế về kế toán tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 218, trang 7-11.

Trình Quốc Việt. (2014). Quá trình hội nhập kế toán quốc tế trên thế giới và xác định chiến lược cho kế toán Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, số 2 (1), trang 79-85.

Trình Quốc Việt. (2018). Sự phát triển của hệ thống đo lường thành quả và vấn đề áp dụng tại Việt Nam. Tạp chí Công thương, số 3, trang 238-243

Trình Quốc Việt. (2018). Áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng: Những thách thức đối với doanh nghiệp Việt. Tạp chí Công thương, số 10, trang 239-244

Trình Quốc Việt. (2018). Hướng tới một phương pháp giảng dạy kế toán đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 181, trang 74-78

Trình Quốc Việt. (2020). Kế toán chi phí dựa trên hoạt động và cách tiếp cận mới. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 199, trang 99-102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tqviet@agu.edu.vn, DĐ: +84 919 092 993