Thạc sĩ Trình Quốc Việt

 Quá trình đào tạo:

Nghiên cứu sinh, Kế toán, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Thạc sĩ, Kế toán, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Cử nhân, Kế toán, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kế toán tài chính, kế toán quản trị

Các môn giảng dạy:

Kế toán chi phí, Kế toán quản trị, Phân tích hoạt động kinh doanh

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

Vũ Hữu Đức & Trình Quốc Việt. (2008). Tìm kiếm một chiến lược cho quá trình hội nhập quốc tế về kế toán tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 218, trang 7-11.

Trình Quốc Việt. (2014). Quá trình hội nhập kế toán quốc tế trên thế giới và xác định chiến lược cho kế toán Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, số 2 (1), trang 79-85.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tqviet@agu.edu.vn, DĐ: +84 919 092 993