Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Kế toán, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kế toán tài chính, kế toán quản trị.

Các môn giảng dạy:

Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 3, Kiểm toán, Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: nttthuy@agu.edu.vn, DĐ: +84 917 816 787