Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Kế toán, Đại học kinh tế TP. HCM, Việt Nam

Cử nhân Kế toán, Đại học An Giang, Việt Nam

 Lĩnh vực nghiên cứu

Kế toán tài chính

Kiểm toán

 Các môn giảng dạy

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính 1

Kế toán tài chính 3

Kế toán thực hành

Kiểm toán

Bài báo xuất bản/Công trình nghiên cứu

 Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thu Thảo.(2018). Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí tại DN vừa và nhỏ ở An Giang. Tạp chí Công Thương. Số 5/2018, trang 276-280.

 Nguyễn Thị Thanh Thủy.(2019). Các nhân tố kỹ năng cần thiết cho việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ngành kế toán Trường Đại học An Giang. Tạp chí kế toán kiểm toán. Số 3/2019, trang 65-69.

 Nguyễn Thị Thanh Thủy.(2020).Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành Thủy sản. Tạp chí Tài chính, 2, tr. 140-143.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: nttthuy@agu.edu.vn, DĐ: +84 917 816 787