Tô Thị Thư Nhàn

 Quá trình đào tạo:

     Thạc sĩ, Kế toán, Đại học Tây Đô, Việt Nam

     Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Đại học An Giang, Việt Nam

 Lĩnh vực nghiên cứu:

      Kế toán tài chính

      Kế toán quản trị

      Kế toán hành chính sự nghiệp

 Các môn giảng dạy:

     Nguyên lý kế toán

     Kế toán tài chính 1

     Kế toán chi phí

 Bài báo xuất bản/Công trình nghiên cứu

     Tô Thị Thư Nhàn. (2019). Ứng dụng google classroom trong giảng dạy kế toán tại trường đại học An Giang. Tạp chí Dạy và học ngày nay, kỳ 2 (4/2019), 38-40.

     Nguyễn Thị Loan & Tô Thị Thư Nhàn. (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của doanh nghiệp niêm yết tại HOSE. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 542/2020, 27-29.

    Tô Thị Thư Nhàn. (2020). Kiểm toán môi trường và định hướng giảng dạy kiểm toán môi trường hiện nay. Tạp chí Dạy và học ngày nay, kỳ 2, 4/2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tttnhan@agu.edu.vn , DĐ: +84 949 004 678