Cao đẳng Quản trị Kinh doanh

- Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng Quản trị Kinh doanh có khả năng áp dụng kiến thức về quản trị kinh doanh để lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, bán hàng và nhân sự.

- Sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức về môi trường kinh doanh, quản trị kinh doanh và điều hành kinh doanh vào thực tế của doanh nghiệp;

- Sinh viên hoạch định, tổ chức, thực hiện được hoạt động sản xuất, lên lịch trình sản xuất, điều hành sản xuất ở phạm vi bộ phận;

- Sinh viên hoạch định, tổ chức, thực hiện được kế hoạch Marketing, kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp;

- Sinh viên biết phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành công việc được giao, điều hành, quản lý nhân sự ở phạm vi bộ phận.

        - Có thể làm việc ở các bộ phận liên quan đến sản xuất, kinh doanh, Marketing, bán hàng tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế hoặc tự kinh doanh.

                               Khung chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Quản trị Kinh doanh