Cao đẳng Kế toán

Đào tạo những cá nhân có phẩm chất chính trị, có kiến thức vững vàng, kỹ năng đầy đủ đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn trong mọi tổ chức.

Sinh viên/học viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất:

  1. Kiến thức:

- Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

- Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

- Biết cách xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với tình loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Biết cách cập nhật các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

  2. Kỹ năng:

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng loại doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Lập được báo cáo tài chính, kế toán và báo cáo thuế của doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

- Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế ở đơn vị;

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

  3. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Trang bị cho sinh viên một số kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

+ Giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước và tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong công nghiệp, hăng say lao động, lao động đạt năng suất, hiệu quả cao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Thể chất, quốc phòng:

+ Nắm được phương pháp cơ bản về rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập, phục vụ lâu dài theo nghề đào tạo;

  + Có kiến thức và kỹ năng về quốc phòng, an ninh, tham gia giữ gìn trật tự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc;

         4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp hoặc các cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

                              Khung chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Kế toán