Danh sách học lại

- Danh sách học lại số 4 (file)
- Danh sách học lại số 3 (file)
- Danh sách học lại số 11 (file)
- Danh sách học lại số 10 (file)
- Danh sách học lại số 7 (file)
- Danh sách học lại số 6 (file)
- Danh sách học lại số 5 (file)
- Danh sách học lại số 4 (file)
- Danh sách học lại số 3 (file)
- Danh sách học lại số 23 (file)
- Danh sách học lại số 21, NH 2018 -2019 (file)
- Danh sách học lại số 2, NH 2019 -2020 (file)
- Danh sách học lại số 18 (file)
- Danh sách học lại số 15 (file)
- Danh sách học lại số 10 Lớp 11QT năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 05 năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 06 năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 07 năm học 2018 - 2019 (file)
- Danh sách học lại số 04 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 03 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 02 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 01 - NH 2018-2019 (file)
- Danh sách học lại số 20 (file)
- Danh sách học lại số 19 (file)
- Danh sách học lại số 18 (file)
- Danh sách học lại số 17 (file)
- Danh sách học lại số 16 (file)
- Danh sách đăng ký học phần, HK2, NH 2018-2019 của lớp DT10KT & DT10QT (file)
- Danh sách học lại số 14 - Thực tập tốt nghiệp, sinh viên chờ thông báo đóng học phí (file)