Thạc sĩ Trịnh Hoàng Anh

 

 Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương hiệu

Các môn giảng dạy:

Kỹ năng truyền thông.

Marketing căn bản.

Quản trị Marketing

Marketing tổng hợp

Quản trị thương hiệu

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

Trịnh Hoàng Anh, Lưu Thanh Đức Hải. (2016). Giải pháp phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống tỉnh An Giang, trường hợp điển hình – nước mắm Đỉnh Hương. Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, quyển 10 (2), trang 63 - 74.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: thanh@agu.edu.vn,  DĐ: +84 986 860 109