Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí

     

Quá trình đào tạo:

Tiến sĩ, Môi trường và nghiên cứu tài nguyên (kinh tế), Đại học Mahidol, Thái Lan.

Thạc sĩ, Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông lâm Tp. HCM, Việt Nam.

Cử nhân, Kinh tế nông lâm, Đại học Nông lâm Tp. HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế môi trường và Kinh tế phát triển.

Các môn giảng dạy:

Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế.

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu: (liệt kê công trình có minh chứng)

  Nguyen Huu Tri, Sansanee Choowaew, Duong Van Ni and Kulvadee Kansantisukmongkol. (2017). Impact of saline intrusion and adaptation options on rice- and fish-farming household in the Mekong Delta of Vietnam. Kasetsart Journal of Social Science (ISSN: 2452-3151), Vol. 40(2).

  Vo Van Thang, Nguyen Huu Tri and Ho Bach Nhat. (2017). Building a theory framework of Vietnamese consuming culture on the concepts of consumer behaviour. An Giang University Journal of Science, Vol. 5(1): 32-39.

  Nguyen Huu Tri. (2017). Vulnerability assessment in the Mekong Delta of Vietnam: A review. An Giang University Journal of Science, Vol. 5(1): 26-31.

  Nguyen Huu Tri and Sansanee Choowaew. (2016). Saline intrusion in the past, present and future in the Mekong Delta of Vietnam. Proceeding in Wetlands Allience International Conference on Wetlands Management: Science, Practice and Sustainable Development-Pathway for Sustainable Wetlands Management, Cambodia.

  Nguyen Huu Tri. (2014). Barriers to credit access and consequences in informal microfinance systems in rural areas of An Giang, Vietnam. International Journal of Information Technology and Business Management, Vol. 23(1):1-18 Available online: http://www.jitbm.com/JITBM%2023%20volume/1%20Mi-crofinance%20System.pdf.

  Nguyễn Hữu Trí. (2014). Liên kết nông dân với thị trường: Nghiên cứu trường hợp ngành hàng rau màu tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Đại học An Giang (ISSN: 0866-8086), Quyển 2(1): 86-94. Trực tuyến: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/74.

  Michael McLean Hudson, Nguyen Huu Tri and Tran Thanh Binh. (2010). Informal financial systems in rural areas of An Giang Province. In rural change: Research on livelihoods, rural institutions and household adaptions strategies. Hue University Publishing House, Vietnam (Book chapter)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: nhtri@agu.edu.vn; nhtriagu@gmail.com, Điện thoại: +84 296 625 6565 etx. 1052;   DĐ: +84 918 028 192