Thạc sĩ Nguyễn Đăng Khoa

Quá trình đào tạo:

           Thạc sĩ, Kế toán thực hành (MPA), Đại học Monash, Australia.           

            Cử nhân, Tài chính Nhà nước, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

            Tài chính Nhà nước, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán.

Các môn giảng dạy:

            Thuế, Kiểm toán, Tin học ứng dụng kế toán

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu: (liệt kê công trình có minh chứng)

          Nguyễn Đăng Khoa. (2003). Tài liệu giảng dạy học phần Thuế. Trường Đại học An Giang (Lưu hành nội bộ).

         Nguyễn Đăng Khoa. (2008). Việc công bố thù lao của những nhà điều hành doanh nghiệp, sự so sánh giữa hai quốc gia Australia và Việt Nam. Thông tin khoa học Trường Đại học An Giang Số 32.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Email: ndkhoa@agu.edu.vn; ngdgkhoa@gmail.com, Điện thoại: +84 296 625 6565 etx. 1053;   DĐ: +84 918 555 891