Thạc sĩ Phan Lê Na

Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Đại học Cần Thơ..

Lĩnh vực nghiên cứu:

     Toán ứng dụng.

Các môn giảng dạy:

     Xác suất thống kê cho sinh viên kinh tế, quy hoạch tuyến tính cho sinh viên kinh tế.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Email: plna@agu.edu.vn,  DĐ: +84 988 187 189