Thạc sĩ Hồ Bạch Nhật

Quá trình đào tạo:

          Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam

          Cử nhân, Kinh tế đối ngoại, Đại học An Giang, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

          Quản trị kinh doanh và Marketing

Các môn giảng dạy:

          Quản trị học, Marketing căn bản và Nghiên cứu Marketing

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

Hồ Bạch Nhật. (2017). Phân khúc thị trường khách du lịch miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang. Tạp chí công thương, số 2, trang 142-146.

Hồ Bạch Nhật & ctg. (2017). Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm từ các yếu tố tác động đến quá trình học tập ở trường Đại học An Giang. Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, trang 274-281.

Hồ Bạch Nhật & ctg.(2016).Đánh giá các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại siêu thị Điện Máy Xanh Long Xuyên. Tạp chí khoa học Đại học Tây Bắc, số 7, trang 79-89.

Hồ Bạch Nhật &ctg. (2016). Đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của một số ngân hàng TMCP tại thành phố Long Xuyên: so sánh giữa mô hình SERVPERF và GRONROOS. Tạp chí khoa học Đại học An Giang, số 10(2), trang 11-19.

Hồ Bạch Nhật & ctg.(2016). Sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của các UBND tại TP. Long Xuyên. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đại họcAn Giang, nghiệm thu 29/4/2016.

Hồ Bạch Nhật. (2015). Sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các Bệnh viện tại TP. Long Xuyên. Tạp chí khoa học Đại học An Giang, số 6(2), trang 111-11

Hồ Bạch Nhật. & ctg. (2017). Building a theory framework of Vietnamese consuming culture on the concepts of consumer behavior. Tạp chí khoa học Đại học An Giang, số5 (1), trang 32 – 39.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: hbnhat@agu.edu.vn,  DĐ: +84 939 360 808