Thạc sĩ Cao Minh Toàn

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Chuyên gia, Phát triển kinh tế vùng, InWent, CHLB Đức

Cử Nhân, Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Quản trị kinh doanh

Marketing

Thương hiệu

Các môn giảng dạy:

Marketing căn bản

Nghiên cứu Marketing

Quản trị Marketing

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

Cao Minh Toàn (2009). Marketing căn bản. Đại học An Giang. Đọc từ: http://dspace.agu.edu.vn/handle/AGU_Library/518

Nguyễn Minh Châu & Cao Minh Toàn (2009). Ứng dụng lý thuyết trò chơi giải quyết bài toán lúa gạo cho nông dân. Tạp chí phát triển kinh tế - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, số 222. Đọc từ: http://tcptkt.ueh.edu.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=120

Cao Minh Toàn (2006). Tiềm năng sản xuất và thị trường nấm rơm thủ công mỹ nghệ từ lục bình và chiếu U du ở An Giang. Thông tin khoa học Trường Đại học An Giang, số 26. Đọc từ:http://dspace.agu.edu.vn/handle/123456789/922

Cao Minh Toàn (2005). Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang theo mô hình viên kim cương của Michael Porter. Thông tin khoa học Trường Đại học An Giang, số 25. Đọc từ:  http://dspace.agu.edu.vn/handle/123456789/888

Cao Minh Toàn (2004). Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing trong các HTX nông nghiệp An Giang. Thông tin khoa học Trường Đại học An Giang, số 19. Đọc từ:http://dspace.agu.edu.vn/handle/AGU_Library/1220

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: cmtoan@agu.edu.vn , DĐ: +84 1286 969 125