Thạc sĩ Phạm Bảo Thạch

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản trị kinh doanh, Dự án đầu tư, kinh tế nông nghiệp.

Các môn giảng dạy:

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư.

Quản trị sản xuất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Email: pbthach@agu.edu.vn  DĐ: +84 939 123 865