Thạc sĩ Huỳnh Đình Lệ Thu

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Cử Nhân, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: (ghi rõ các lĩnh vực đang nghiên cứu)

Quản trị kinh doanh

Các môn giảng dạy

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu: (liệt kê công trình có minh chứng)

Huỳnh Đình Lệ Thu. (2012). Ảnh hưởng của các thuộc tính tâm lý đến sự thông thạo thị trường: Nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh. (Luận văn thạc sĩ không xuất bản). Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam. 

Huỳnh Đình Lệ Thu., & Lưu Thị Thái Tâm. (2017). Ảnh hưởng của các yếu tố thù lao đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên ngân hàng ở một số ngân hàng tại An Giang và Kiên Giang. (Đề tài cấp trường). Trường Đại học An Giang, Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: hdlthu@agu.edu.vn, DĐ: +84 907 473 282