Nguyễn Thị Tiểu Loan

Quá trình đào tạo:

       Cử nhân, Quản trị kinh doanh Du lịch & Dịch vụ, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

       Marketing, quản trị kinh doanh và hành vi khách hàng.

Các môn giảng dạy:

        Kỹ năng truyền thông.

        Quản trị hành chính văn phòng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: nttieuloan@agu.edu.vn  DĐ: +84 985 816 854