Thạc sĩ Đoàn Vinh Thăng

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Cử nhân, Marketing, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Cử nhân, Tài chính – Ngân hàng, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

 Lĩnh vực nghiên cứu

 Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng

 Quản trị bán hàng

 Các môn giảng dạy

 Quản trị Logistics (Logistics Management)

 Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain Management)

 Quản trị sản xuất và vận hành (Operations Management)

 Quản trị bán hàng (Sales Management)

 Bài báo xuất bản/công trình nghiên cứu

 Bài báo khoa học

 [1] Đoàn Vinh Thăng & cs (2016). Nghiên cứu ý định sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại TP Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Kinh tế, 4(1),14-26. ISSN: 0866-7969

 [2] Đoàn Vinh Thăng (2016). Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh: Vai trò tương tác của sở hữu nhà nước. Tạp chí khoa học Đại học An Giang, 10(2),20-31. ISSN: 0866-8086

 [3] Đoàn Vinh Thăng (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của đội ngũ bán hàng: trường hợp công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh ở khu vực Miền Tây. Tạp chí khoa học Đại học An Giang, 14(2),1-13. ISSN: 0866-8086

 [4] Đoàn Vinh Thăng (2017). Ứng dụng lý thuyết trật tự phân hạng trong nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kinh tế, 5(2),21-34. ISSN: 0866-7969

[5] Đoàn Vinh Thăng (2017). Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và kinh doanh đa ngành đến hiệu quả kinh doanh của các Hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, 25,56-62. ISSN: 0866-7675

[6] Đoàn Vinh Thăng (2017). Ảnh hưởng tương tác của giới tính CEO lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn: trường hợp các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học An Giang, 15(3),1-11. ISSN: 0866-8086

 [7] Đoàn Vinh Thăng (2017). Giới tính CEO, rủi ro và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng. Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, 2,69-80. ISSN: 2354-1350

[8] Đoàn Vinh Thăng (2018). Đặc điểm chủ doanh nghiệp tư nhân và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kinh tế, 6(1),55-62. ISSN: 0866-7969

[9] Đoàn Vinh Thăng (2018). Tổ chức lực lượng bán hàng hiệu quả: Trường hợp công ty thuộc ngành hàng FMCG ở khu vực Miền TâyTạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, 5,103-112. ISSN: 2354-1350

 

[10] Đoàn Vinh Thăng & Phạm Thị Diễm Hương (2019). Mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị tồn kho và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp dệt may trên TTCK Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kinh tế, 7(2),78-88,. ISSN: 0866-7969

Bài tham luận Hội thảo khoa học

 

[1] Đoàn Vinh Thăng (2016). Biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học An Giang. Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng học tập và Nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế-QTKD 2015-2016. Trường Đại học An Giang, 04/2016, tr.23-27.

 

[2] Đoàn Vinh Thăng (2016). Kiểm định sự phù hợp của lý thuyết Trật tự phân hạng đối với trúc vốn của doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Hội thảo khoa học Quốc Tế Những tư tưởng kinh tế, Quản trị hiện đại và khả năng vận dung khi Việt Nam tham gia AEC và TPP. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM & National Cheng Kung University, 09/2016, tr.432-448. ISBN: 978-604-73-4626-4.

 

[3] Đoàn Vinh Thăng (2016). Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh của các Hợp tác xã Nông nghiệp ở ĐBSCL. Hội thảo khoa học Động lực và giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp An Giang và ĐBSCL. Liên hiệp các hội KH&KT An Giang, 11/2016, tr.231-236.

 

[4] Đoàn Vinh Thăng (2017). Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và kinh doanh đa ngành đến hiệu quả kinh doanh của các Hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế UHD-CTU Annual Economics & Business Conference Proceeding 2017. Đại học Cần Thơ, 02/2017, tr.663-670. ISSN: 2472-9310.

 

[5] Đoàn Vinh Thăng (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế UHD-CTU Annual Economics & Business Conference Proceeding 2017. Đại học Cần Thơ, 02/2017, tr.621-632. ISSN: 2472-9310.

 

[6] Đoàn Vinh Thăng (2017). Liên kết nông dân với thị trường: Nhân tố quan trọng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững. Hội thảo khoa học "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: cơ hội và thách thức". Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Cần Thơ, 11/2017, tr48-52.

 

[7] Đoàn Vinh Thăng (2017). Tích tụ đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Kinh nghiệm từ hợp tác xã dịch vụ nông nghiêp Đức Huệ. Hội thảo khoa học "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: cơ hội và thách thức". Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Cần Thơ, 11/2017, tr53-56.

 

[8] Đoàn Vinh Thăng (2017). Tổ chức lực lượng bán hàng hiệu quả: Trường hợp công ty thuộc ngành hàng FMCG ở khu vực Miền Tây. Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực quản trị và kinh doanh lần thứ VI". Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 12/2017, tr.635-640. ISBN: 978-604-84-2715-3.

[9] Đoàn Vinh Thăng (2018). Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học. Hội thảo “Cải tiến chương trình và hình thức tổ chức đào tạo hệ đại học ngành quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Khoa Kinh tế-QTKD, trường Đại học An Giang, 10/03/2018.

 

[10] Đoàn Vinh Thăng (2017). The impact of capital structure on performance of agricultural cooperatives in Mekong Delta. Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực quản trị và kinh doanh lần thứ VI". Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 12/2017, tr.705-709. ISBN: 978-604-84-2715-3.

[11] Đoàn Vinh Thăng & cs (2018). Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp nhằm thúc đẩy và tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025 trên ba lĩnh vực: Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp và du lịch”. Liên hiệp các hội KH&KT An Giang, 06/2018.

 

[12] Đoàn Vinh Thăng (2018). Phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa: Một số kinh nghiệm thực tiễn. Hội thảo “Phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê thành trọng điểm du lịch tỉnh An Giang 2018-2025”. Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo, 10/2018, tr.30-34.

 

[13] Đoàn Vinh Thăng & Hà Thị Nhu Mỹ (2018). Hành vi mua vàng trang sức của người dân tại thành phố Long Xuyên. Hội thảo khoa học quốc tế (Kontum). Tr.542-548. ISBN:978-604-60-2872-7

 

[14] Đoàn Vinh Thăng (2019). Các phương pháp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hội thảo “Phát triển hợp tác, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông thủy sản bền vững. Liên Hiệp các Hội KH&KT An Giang, 11/2019, tr 186-189.

 

[15] Đoàn Vinh Thăng & cs (2019). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch ở cộng đồng Chăm của du khách tại An Giang và Miền Trung. Hội thảo Khoa học “Định hướng khai thác các giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch An Giang. Trường Đại học An Giang, 2019, tr3-16.

 

[16] Đoàn Vinh Thăng & cs (2019). Đánh giá của du khách đối với các giá trị văn hóa dân tộc Chăm tại An Giang. Hội thảo Khoa học “Định hướng khai thác các giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch An Giang. Trường Đại học An Giang, 2019, tr63-81.

 

[17] Đoàn Vinh Thăng & Phạm Xuân Quỳnh (2020). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội của người dân. Hội thảo khoa học quốc tế CODI 2020. Tr 420-428. ISBN: 978-604-60-3150-5

 

[18] Đoàn Vinh Thăng (2020). Nghiên cưu sự sẵn sàng chấp nhận sản phẩm mới của khách hàng: Trường hợp sản phẩm than sinh học. Hội thảo khoa học quốc tế CODI 2020. Tr 429-442. ISBN: 978-604-60-3150-5

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: dvthang@agu.edu.vn , DĐ: +84 907 613 101