Thạc sĩ Đoàn Vinh Thăng

Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

       Cử nhân, Marketing, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

       Cử nhân, Tài chính – Ngân hàng, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

       Quản trị công ty.

       Tài chính công ty.

       Quản trị bán hàng.

Các môn giảng dạy:

      Quản trị bán hàng.

      Quản trị sản xuất.  

     Marketing Thực phẩm.

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

      Đoàn Vinh Thăng. (2016). Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh: Vai trò tương tác của sở hữu nhà nước. Tạp chí Khoa học Đại học An Giang, số 10(2), trang 20-31.

      Đoàn Vinh Thăng & cs. (2016). Nghiên cứu ý định sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Kinh tế, số 4(1), trang 14-26. (đồng tác giả: Nguyễn Văn Phục, Phan Anh Tú).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: dvthang@agu.edu.vn , DĐ: +84 907 613 101