Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Anh

 Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp.

Các môn giảng dạy:   

      Định giá doanh nghiệp.

      Quản trị tài chính 2.

      Thị trường chứng khoán.

 Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

      Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Kim Anh. (2016). Xây dựng chỉ số minh bạch và công bố thông tin cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, số 22(11/2016), trang 30-35. Đọc từ: http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet...  [trực tuyến ngày 26/12/2016].

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: ntkanh@agu.edu.vn , DĐ: +84 939 012 259