Thạc sĩ Trịnh Thị Hợp

Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ  chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Kinh tế  TP.HCM, Việt Nam.

      Cử nhân Kế toán, Đại học Nha Trang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Kế toán Tài chính.

Các môn giảng dạy:

      Nguyê lý Kế toán.

      Kế toán tài chính 1.

Bài báo xuất bản/ Công trình nghiên cứu:

Hà Xuân Thạch & Trịnh Thị Hợp (2017). Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các doanh nghiệp trên sàn UpCom, Tâp chị Công thương số 6 (5), trang 336-342.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tthop@agu.edu.vn , DĐ: +84 976 021 899