Thạc sĩ Trịnh Thị Hợp

Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ  chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Kinh tế  TP.HCM, Việt Nam.

      Cử nhân Kế toán, Đại học Nha Trang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Kế toán Tài chính.

Các môn giảng dạy:

      Nguyên lý Kế toán.

      Kế toán tài chính 1. 4

Bài báo xuất bản/ Công trình nghiên cứu:

  • Hà Xuân Thạch & Trịnh Thị Hợp (2017). Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các doanh nghiệp trên sàn UpCom, Tâp chị Công thương số 6 (5), trang 336-342.
  • Đánh giá mức độ công bố thông tin tự nguyện trên Báo cáo thường niên của các DN trên sàn UpCom, Tạp chí ĐH An Giang quyển 19 (1), 2018, trang 67-74.
  • Tìm hiểu một số lý thuyết liên quan đến mô hình chấp nhận công nghệ, Tạp chí ĐH Đồng Tháp số 36 (02- 2019), trang 114-120.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tthop@agu.edu.vn , DĐ: +84 976 021 899