Phùng Thị Thu Hương

Quá trình đào tạo:

Cử nhân, Kế toán, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kế toán.

Các môn giảng dạy:

Kế toán Quản trị.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: ptthuhuong@agu.edu.vn , DĐ: +84 987 353 098