Phùng Thị Thu Hương

 

Quá trình đào tạo:

 Thạc sĩ Kế toán, Đại học Kinh tế TP HCM, Việt Nam

 Cử nhân, Kế toán, Đại học An Giang, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

 Kế toán, Thuế

 Các môn giảng dạy:

 Kế toán Quản trị, Thuế

 Bài báo xuất bản/ Công trình nghiên cứu:

 Kế toán hoạt động trồng trọt theo chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam, đăng trên tạp chí Kế toán & Kiểm toán – ISSN 1859-1914, 5/2020

 Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học học phần kế toán quản trị cho sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học An Giang, đăng trên tạp chí Dạy và học ngày nay – ISSN 1859 2694, 5/2020

Kế toán hoạt động chăn nuôi theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Kế toán Việt Nam, đăng trên tạp chí Kế toán & Kiểm toán – ISSN 1859-1914, 5/2019

Một số biện pháp phát triển năng lực tự học các môn chuyên ngành của sinh viên kế toán trong thời kỳ công nghiệp 4.0, đăng trên tạp chí Dạy và học ngày nay – ISSN 1859 2694, 5/2019

Vai trò của kế toán quản trị trong lĩnh vực ngân hàng và định hướng vận dụng ở Việt Nam, đăng trên Tạp chí công thương – ISSN 0866-7756, 5/2018

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: ptthuhuong@agu.edu.vn , DĐ: +84 987 353 098