Thạc sĩ Phạm Xuân Quỳnh

Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ, Tài chính – Ngân hàng, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

      Cử nhân, Tài chính Doanh nghiệp, Đại học An Giang, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính – Ngân hàng

Các môn giảng dạy:

      Quản trị tài chính 1.

      Phân tích tài chính, Đầu tư tài chính

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

       Lê Long Hậu và Phạm Xuân Quỳnh. (2016). Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2014. Tạp chí công nghệ ngân hàng, (124),11. Đọc từ: http://tapchicnnh.buh.edu.vn/tap-chi/tac-dong-cua-da-dang-hoa-thu-nhap-den-hieu-qua-kinh-doanh-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-d28.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: pxquynh@agu.edu.vn , DĐ: +84 975 059 308