Thạc sĩ Phạm Xuân Quỳnh


 Quá trình đào tạo:

 Thạc sĩ, Tài chính – Ngân hàng, Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam

 Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Đại học An Giang, An Giang, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Tài chính: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng

Các môn giảng dạy

Quản trị tài chính

Phân tích tài chính

Đầu tư tài chính

Bài báo xuất bản/Công trình nghiên cứu

Lê Long Hậu và Phạm Xuân Quỳnh. (2016). Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2014. Tạp chí công nghệ ngân hàng, (124),11.

 Lê Long Hậu và Phạm Xuân Quỳnh. (2016). Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Tạp chí Ngân hàng tháng 5/2017.

Phạm Xuân Quỳnh (2017).Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2014. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10/2017.

Phạm Xuân Quỳnh (2018). Hiệu quả sử dụng vốn và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành thủy sản niêm yết trên SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Đại học An Giang 2018.

Phạm Xuân Quỳnh và Cao Văn Hơn (2018). Tác động của vốn xã hội đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại khoa Kinh tế-QTKD, Trường ĐHAG. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Trường Đại học An Giang 3/2018.

Phạm Xuân Quỳnh và Cao Văn Hơn (2018). Ảnh hưởng của vốn xã hội đến khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 8/2018.

Phạm Xuân Quỳnh và Trần Đức Tuấn (2019). Nghiên cứu dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí tài chính 3/2019.

Phạm Xuân Quỳnh và Trần Đức Tuấn (2019). Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí tài chính 3/2019.

Phạm Xuân Quỳnh (2019). Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành Thủy sản: khu vực ĐBSCL. Hội thảo cấp Khoa: Các vấn đề Kinh tế - QTKD ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long 5/2019. Đại học An Giang, Khoa Kinh tế - QTKD.

Phạm Xuân Quỳnh và Trần Đức Tuấn (2019). Rủi ro từ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu á 5/2019.

Phạm Xuân Quỳnh (2019). Ảnh hưởng của dòng tiền tự do đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành thực phẩm. Tạp chí Khoa học Kinh tế số 7(04)-2019

Phạm Xuân Quỳnh và Trần Đức Tuấn (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên HOSE. Tạp chí Khoa học Kinh tế 2020.

Phạm Xuân Quỳnh và Nguyễn Thị Vạn Hạnh (2019). Business efficiency from non- credit activities: The case of Vietnamese Commercial Banks. The First National and International Conference of Kalasin University 2019 on “Recent Innovations of Science and Social Sciences for Sustainability, Thailand. 

Lê Long Hậu, Nguyễn Thị Bình Nhi, Phạm Xuân Quỳnh, Lê Tấn Nghiêm và Vương Quốc Duy (2020). What influences decision on seasoned equity offerings of listed vietnamese companies. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 5/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: pxquynh@agu.edu.vn , DĐ: +84 975 059 308