Nguyễn Ngọc Thúy Sơn

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Cử nhân, Kế toán doanh nghiệp, Đại học An Giang.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kế toán

Các môn giảng dạy:

              Hệ thống thông tin kế toán

              Tin học ứng dụng kế toán

              Thực hành kế toán

              Kế toán Mỹ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

Email: nntson@agu.edu.vn , DĐ: +84 979 717 610