Nguyễn Ngọc Thúy Sơn

Quá trình đào tạo:

Cử nhân, Kế toán doanh nghiệp, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kế toán

Các môn giảng dạy:

Tin học kế toán

Kế toán Mỹ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

Email: nntson@agu.edu.vn , DĐ: +84 979 717 610