Thạc sĩ Dương Phú Điền

 

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học, Đại học Cần Thơ. Việt Nam.

Cử nhân, Sư phạm Toán học, Đại học Cần Thơ. Việt Nam.

 Lĩnh vực nghiên cứu:

               Nhận dạng thống kê, Mô hình thống kê kinh tế

Các môn giảng dạy:

           Xác suất & thống kê kinh tế, Quy hoạch tuyến tính kinh tế, Kinh tế lượng


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: dpdien@agu.edu.vn , Di động: +84 918 405 651