Thạc sĩ Trần Đức Tuấn

Quá trình đào tạo:

 Thạc sỹ, Tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

 Các môn giảng dạy:

 Quản trị tài chính.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tdtuan@agu.edu.vn, DĐ: +84 909 535 000