Thạc sĩ Trần Kim Tuyến

Quá trình đào tạo:

         Thạc sĩ, Kế toán, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

         Kế toán tài chính, Kế toán ngân hàng thương mại.

Các môn giảng dạy:

        Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2, kế toán ngân hàng thương mại, Kế toán quản trị, Kiểm toán, Giới thiệu ngành Kế toán.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tktuyen@agu.edu.vn, DĐ: +84 989 252 919