Thạc sĩ Nguyễn Thị Phượng

 Quá trình đào tạo:

 Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Việt Nam.

 Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Đông Đô, Hà Nội, Việt Nam

 Lĩnh vực nghiên cứu

 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, quản trị tài chính.

 Marketing điện tử, đạo đức kinh doanh.

 Các môn giảng dạy

             Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Email: nthiphuong@agu.edu.vn,  DĐ: +84 942 198 815