Qui trình đăng ký đề tài NCKH cấp khoa

1. Quyết định số 63 về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo kết quà đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học An Giang. ( download )

2. Quyết định số 64 về việc ban hành Quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học An Giang. ( download )

3. Quyết định số 293 về việc ban hành Quy định quản lý và hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học An Giang. ( download )

4. Quy trình đăng ký dề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa. ( download )