Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp CT12AN, CT13AN, CT13SM, DL13GT, DT13KT, DT13QT, DT13LU, Học kỳ II, năm học 2017-2018