Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, Học kỳ I năm học 2018-2019