Thạc sĩ Lưu Phước Vẹn

 

Quá trình đào tạo:

       Thạc sĩ, ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - TP HCM, quốc gia Việt Nam.

 Lĩnh vực nghiên cứu:

       Ngân hàng

 Các môn giảng dạy:

      Tiền tệ Ngân hàng

      Thẩm định tín dụng

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Email: lpven@agu.edu.vn , DĐ: +84 983 033 321