Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học hình thức giáo dục chính quy tốt nghiệp năm 2019