Kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh