Tiến sĩ Phạm Trung Tuấn

 

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

           Tiến sĩ, Quản Trị Kinh Doanh, The University of Western Australia, Perth, Australia.

           Thạc sỹ, Hoạch định phát triển vùng và phát triển nông thôn, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

           Cử nhân, Kinh tế ngoại thương, Đại học Cần Thơ

           Cử nhân, Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ

 Lĩnh vực nghiên cứu:

           Quản trị kinh doanh và Marketing

 Các môn giảng dạy:

          Marketing căn bản, Nghiên cứu Marketing, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tiếng Anh chuyên ngành KTQTKD

 Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

        Pham Trung Tuan. (2019), Factors influencing on remaining a member in Vietnamese Cooperatives, Tạp Chí Công Thương, Số 5 tháng 04/2019, trang 145 – 151

        Pham Trung Tuan. (2020), Factors influencing on Vietnamese Agricultural co-operatives’ performance: A Literature Review, Tạp Chí Công Thương, Số 5 tháng 03/2020, trang 42 – 48

 Sách xuất bản:

        Pham Trung Tuan. (2009), Agricultural Co-operatives in Vietnam and Their contributions to benefit the rural poor: A case study in An Giang Province, nhà xuất bản VDM, Đức.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: pttuan@agu.edu.vn, DĐ: +84 901 096 477