Thông báo học lại thi lại

THÔNG BÁO
(V/v lập danh sách SV đăng ký học lại thi lại)

Đề nghị sinh viên các lớp xem lại danh sách đăng ký học lại thi lại đính kèm hoặc tại văn phòng khoa (khu mới) để kiểm tra thông tin đăng ký, nếu có sai sót liên hệ Cô Thảo qua email: bttthao@agu.edu.vn.
Hạn chót: 08/05/2009
Sau thời gian trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
VĂN PHÒNG KHOA