Văn phòng khoa

 

Thư ký
Bà: Lê Thị Mỹ Vân
Học vị: Cử nhân
Điện thoại di động: 0932 00 95 44
Điện thoại văn phòng: +84 296 6256565 ext 1055
Email: ltmvan@agu.edu.vn
   
Trợ lý đào tạo
   Bà:  Châu Thị Ngọc Thùy
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0919 580 757
Điện thoại văn phòng:  +84 296 6256565 ext 1055
Email:  ctnthuy@agu.edu.vn
   
Kỹ thuật viên

 

Ông:  Nguyễn Minh Tuấn
Học vị:  Trung cấp
Điện thoại di động:  0918 558 727
Điện thoại văn phòng:  +84 296 6256565 ext 1055
Email:  nmtuan@agu.edu.vn
Văn thư
   Bà:  Trần Thị Như Lan
 Học vị:  Cử nhân
 Điện thoại di động:  0949 354 835
 Điện thoại văn phòng:   +84 296 6256565 ext 1055
 Email:  ttnlan@agu.edu.vn