Bộ môn QTKD

                                               Tổ Chức Nhân Sự Bộ Môn QTKD-Marketing 

 

Phó Bộ Môn

 

Ông HỒ BẠCH NHẬT
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0939 360808
Email: hbnhat@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
  
Ông TRỊNH HOÀNG ANH
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0986 860109
Email: thanh@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
   NGUYỄN VŨ THÙY CHI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0169 9871772
Email: nvtchi@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
   LÊ PHƯƠNG DUNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0972 101 601
Email: lpdung@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
   NGUYỄN THỊ MINH HẢI
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0122 7808877
 
Email: ntmhai@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
   

NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0982 898297
Email: ntdhang@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  


Ông TRẦN MINH HIẾU
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0848 300484
Email: tmhieu@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
  
 
NGUYỄN THỊ TIỂU LOAN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0985 816854
Email: nttieuloan@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
  
 

TRẦN THỊ TUYẾT NHI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0988 049649
Email: tttnhi@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
   

TRẦN THỊ HẰNG NI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0989 317800
Email: tthni@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

Ông NGUYỄN VĂN PHÚC
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0909 421570
Email: nvphuc@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết
  
 

TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0944 972 512
Email: ttmyphuong@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết
  
 
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0942 198 815
Email: nthiphuong@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
  LƯU THỊ THÁI TÂM
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0918 667606
Email: ltttam@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
          Ông PHẠM BẢO THẠCH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0939 123 865
Email: pbthach@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
  
 
Ông ĐOÀN VỈNH THĂNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0907 613 101
Email: dvthang@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
 
Ông HUỲNH PHÚ THỊNH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0903 634000
Email: hpthinh@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
  
HUỲNH ĐÌNH LỆ THU
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0907 473282
Email: hdlthu@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
 

LÊ THỊ NGỌC TIỀN
Học vị: Thạc sĩ 
Điện thoại di động: 0918 000634
Email: ltntien@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

  Ông CAO MINH TOÀN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 01286 969 125
Email: cmtoan@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
                                               
 
Ông PHẠM TRUNG TUẤN
 
Học vị:   Tiến sĩ
Điện thoại di động:  0901 096 477
Email: pttuan@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết