Bộ môn QTKD

GIỚI THIỆU

Ngành Quản trị Kinh doanh là một trong những ngành có số lượng sinh viên theo học cao nhất Trường trong khoá tuyển sinh năm 2020, đây là ngành học được đánh giá cao bởi tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh có đủ kiến thức cũng như kỹ năng và những phẩm chất cần thiết khác để đảm nhận những công việc tại các doanh nghiệp (tất cả các loại hình doanh nghiệp), các Ngân hàng thương mại (thương mại nhà nước, thương mại cổ phần), các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong cùng khối ngành.

Tổ Chức Nhân Sự Bộ Môn QTKD-Marketing 

Phó trưởng khoa - Trưởng bộ môn Quản trị Marketing

  
 

Ông Phạm Trung Tuấn
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0901 096 477
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1053
Email: pttuan@agu.edu.vn
   Thông tin chi tiết  

 

Ông HỒ BẠCH NHẬT
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0939 360808
Email: hbnhat@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

  
Ông TRỊNH HOÀNG ANH
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0986 860109
Email: thanh@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

   NGUYỄN VŨ THÙY CHI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0169 9871772
Email: nvtchi@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

   LÊ PHƯƠNG DUNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0972 101 601
Email: lpdung@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

   NGUYỄN THỊ MINH HẢI
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0122 7808877
 
Email: ntmhai@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

   

NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0982 898297
Email: ntdhang@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 


 

Ông TRẦN MINH HIẾU
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0984 300484
 
Email: tmhieu@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

  
 
NGUYỄN THỊ TIỂU LOAN
Học vị: Thạc sĩ
 
Điện thoại di động: 0985 816854
Email: nttieuloan@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

  
 

TRẦN THỊ TUYẾT NHI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0988 049649
Email: tttnhi@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

   

TRẦN THỊ HẰNG NI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0989 317800
Email: tthni@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 


 
Ông NGUYỄN VĂN PHÚC
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0909 421570
Email: nvphuc@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết

 

  
 

TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0944 972 512
Email: ttmyphuong@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

 

  
 
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0942 198 815
Email: nthiphuong@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

 

  LƯU THỊ THÁI TÂM
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0918 667606
Email: ltttam@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

          Ông PHẠM BẢO THẠCH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0939 123 865
Email: pbthach@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

  
 
Ông ĐOÀN VỈNH THĂNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0907 613 101
Email: dvthang@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   

 

 
 
Ông HUỲNH PHÚ THỊNH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0903 634000
Email: hpthinh@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  

 

  
 
HUỲNH ĐÌNH LỆ THU
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0907 473282
Email: hdlthu@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
 


LÊ THỊ NGỌC TIỀN
Học vị: Thạc sĩ 
Điện thoại di động: 0918 000634
Email: ltntien@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
  Ông CAO MINH TOÀN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 01286 969 125
Email: cmtoan@agu.edu.vn  
  Thông tin chi tiết  
   Ông ĐOÀN QUỐC BẢO
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 083 421 1220
Email: dqbao@agu.edu.vn 
  Thông tin chi tiết