Vườn ươm thương hiệu

KHOA KINH TẾ - QTKD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CLB VƯỜN ƯƠM THƯƠNG HIỆU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 15 tháng 06 năm 2009

THÔNG BÁO
(V/việc tập huấn xây dựng thương hiệu)

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Vườn ươm thương hiệu thông báo đến sinh viên

có đề tài được chọn về thời gian tập huấn.

Thời gian tập huấn : Lúc 8 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2009

Địa điểm : Phòng B101, Tòa nhà Khoa kinh tế

Tài liệu : Miễn phí

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

BAN TỔ CHỨC

ThS. CAO MINH TOÀN